We are featured on SBS Vietnamese Radio

PAL School was represented by VietFace TV presenter, Ms Joyce Nguyen and featured in a Vietnamese SBS Radio interview. During the interview, Ms Nguyen spoke about the school’s meditation and martial arts program as well as the high academic standard and teachings of Buddha.

“Tại PAL School, ngoài việc tiếp thu kiến thức như những bạn cùng trang lứa khác tại Úc, học sinh còn tham gia thiền tập và võ thuật không bạo động để rèn luyện và cân bằng tâm tính.”

CLICK HERE to listen to the interview!